Visuomenės informavimas apie pakeistus apie 81.8 ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų, Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano sprendinius, atsižvelgiant į 2023 m. visuomenės teiktus pasiūlymus

2024-02-13

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: atlikti detaliojo plano pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „Kai pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento priimami, teritorijų planavimo dokumentas atitinkamai pakoreguojamas ir planavimo organizatoriaus sprendimu teikiamas pakartotinai viešai svarstyti ar pakartotinai susipažinti, jeigu pagal priimtus pasiūlymus keičiami teritorijų planavimo dokumento sprendiniai, apie kuriuos nebuvo informuota visuomenė“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 81,8ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje, detalusis planas TPD Nr. K-VT-13-17-304

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 81,8 ha teritorija tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje (prie Gineitiškių)

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybė administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-02-09 įsakymas Nr. A30-427 „Dėl apie 81,8ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje, detaliojo plano rengimo organizavimo“, kuris yra patikslintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023-01-02 įsakymu Nr. A30-7/23 Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-02-09 įsakymo Nr. A30-427 „Dėl apie 81,8 ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje, detaliojo plano rengimo organizavimo pakeitimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt .

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt .

Detaliojo plano rengėjas: UAB „ID Vilnius“, Lvivo g. 25, Vilnius Lt-09320 Vilnius, www.idvilnius.lt, projekto vadovas L. S., tel. 8 611 23373, el. paštas: linas.sinkevicius@idvilnius.lt .

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos detaliojo plano konceptualiąja dalimi, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2024-01-30 iki 2024-02-13 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-304); Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt, skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antrame aukšte, prie salės Nr. 216; Pašilaičių seniūnijoje, Žemynos g. 1, Vilnius, skelbimų lentoje; Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius antrame aukšte prie salės Nr. 216 ir Pašilaičių seniūnijoje, Žemynos g. 1, Vilnius, skelbimų lentoje nuo 2024-01-30 iki 2024-02-13 imtinai.

Viešasis susirinkimas įvyks 2024-02-13, 16:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://msteams.link/9ZQ8 .

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, kurioje reglamentuota, kad „pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ar susipažinimo su parengtais valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais pabaigos (pasiūlymus galima teikti ir žodžiu), išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą pakartotinį viešą svarstymą ar pakartotinį susipažinimą su parengtais valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais“, pasiūlymai dėl detaliojo plano sprendinių nėra teikiami.

Nuorodos:

81.8haGineitiskiuDP_Sprend_Pagrindinis-brez_2023-12-14

81.8haGineitiskiuDP_Sprend_Susisiekimo-brez_2023-11-20

81-8haGineitiskiuDP_Sprend_Aiskinamasis-rastas_2023-11-24

2023-03-01 ir 2024-02-13 Pagrindinio brėžinio palyginimas: https://storymaps.arcgis.com/stories/1cc04be4d88d4e72b9ef07250f8999e5