Tvarumas ir aplinkosauga

ID Vilnius siekia sklandaus Vilniaus miesto skaitmenizavimo, užtikrinant kokybės ir aplinkos apsaugos kriterijus. Tvarumas Bendrovėje suprantamas kaip integrali ID Vilnius veiklos dalis, atsižvelgiant į poveikį aplinkai, visuomenei ir ekonomikai.

Pagrindiniai tvarumo principai, iniciatyvos, tikslai ir siektini rezultatai įtvirtinti Bendrovės valdybos patvirtintoje tvarumo strategijoje.

Aplinkosaugos kryptys

Vilniaus miesto skaitmenizavimas

Vilniaus miesto skaitmenizavimas

Taršos prevencija

Taršos prevencija

Jungtinių Tautų rekomendacijų integracija

Jungtinių Tautų rekomendacijų integracija

Aplinkos stebėsena

Aplinkos stebėsena

Išmaniai skaitmenizuota veikla

Išmaniai skaitmenizuota veikla

Tausus ir racionalus išteklių naudojimas

Tausus ir racionalus išteklių naudojimas

Pagrindiniai tvarumo principai

  • Atsižvelgti į pasaulyje pripažintus standartus ir gaires (GRI, GHG Protocol, JT Pasaulinį susitarimą ir kt.).
  • Priimant sprendimus dėl darnaus Bendrovės vystymosi, atsižvelgti į Bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei kitų suinteresuotųjų lūkesčius, skatinti darnumo principais paremtą skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su klientais, darbuotojais, tiekėjais, partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
  • Prisidėti prie JT Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo, ypač darnių miestų ir sprendimų, inovacijų ir infrastruktūros, prisitaikymo prie klimato kaitos ir poveikio aplinkai mažinimo, bei darbuotojų gerovės srityse.
  • Taikyti gerąsias tvarumo atskaitomybės praktikas ir didinti informacijos apie Bendrovės tvarumą prieinamumą suinteresuotosioms šalims.